Cea mai recentă modificare a acestor Termeni de Utilizare s-a realizat la data de 16.06.2022.

TERMENI DE UTILIZARE

Accesul dumneavoastra și utilizarea site-ului www.varamagica.ro este supus și reglementat de toate legile și regulamentele în materie, prin acesti termeni și conditii de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului („Termeni de utilizare”).

Vă rugăm să citiți acești Termeni cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru (www.varamagica.ro). Dacă veți continua să utilizați site-ul nostru, vom considera că ați acceptat implicit acești termeni.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate într-o maniera adecvată. Asigurați-vă că recititi Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest site se va considera că ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul respectiv.

PROPRIETATE, MĂRCI COMERCIALE, DREPT DE AUTOR și SOFTWARE

„Vară Magică” și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII.

Dacă nu este altfel prevazut, site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut și articolele cuprinse în acesta sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Toate aplicațiile software utilizate în acest site sunt proprietatea ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII, cu excepția cazului în care a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI

În cadrul site-ului pot apărea trimiteri către alte site-uri considerate de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII importante sau chiar surse de informare, deci legături utile. Conținurile din orice alt site către care se face trimitere în cadrul site-ului www.varamagica.ro nu se află sub controlul ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII ca și condițiile generale de utilizare ale acestora.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Începand cu data de 25.05.2018, la nivelul statelor member UE, intra în vigoare Regulamentul GDPR (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Reglementarile acestui Regulament sunt instituite pentru o mai bună respectare a drepturilor și libertaților fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII utilizeaza metode și tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Angajații companiei sunt obligați să respecte prezenta politică privind confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea oricăror informații ce țin de activitatea desfășurată.

Prin navigarea pe site-ului www.varamagica.ro sau completarea oricărui formular prezent în site, utilizatorul își va exprima acordul expres și neechivoc ca aceste date să poată fi utilizate într-o maniera adecvata pentru:

  • Pentru realizarea obiectului contractelor comerciale și în legătură cu gestionarea acestora;
  • în legătură cu o obligație legală a Societății rezultată din lege sau ordin al unei autorități publice;
  • în scop de marketing, pentru informare și promovarea acțiunilor ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII în concordanță cu obiectul său de activitate.;
  • în scop statistic.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII este art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de incheierea unui contract”, art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” și interesul legitim al ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII a adoptat toate măsurile tehnice organizatorice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal puse la dispoziție de utilizatorii site-ului împotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite a acestor date.

Categoriile de date prelucrate pot fi următoarele:
Nume, prenume, adresă email/corespondență, telefon.


Drepturile persoanei vizate sunt:
 dreptul la informare (art.14), dreptul de acces (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a fi uitat (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20) și dreptul la opoziție (art. 21).

Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt: autoritățile statului, furnizori ai ASOCIAȚIEI CULTURALE LANTO – MAGIA MUZICII, consultanți externi, instituții financiare nebancare, instituții financiare, etc.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII garantează că datele cu caracter personal colectate vor fi:

  • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);
  • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
  • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidenţialitate”).

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Depunem permanent eforturi pentru ca orice tip de interacțiune a dumneavoastră cu www.varamagica.ro să se realizeze în condiții de siguranță. Cu toate acestea, ASOCIAȚIA CULTURALĂ LANTO – MAGIA MUZICII nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.varamagica.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, www.varamagica.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

RENUNȚARE

Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.